option
เพิ่ม HDD เป็น 1 TB เพิ่มเงิน 1,000 บาท (จ่ายครั้งเดียว)
เพิ่ม HDD อีกลูก 500 GB เพิ่มเงิน 1,500 บาท (จ่ายครั้งเดียว)
เพิ่ม HDD อีกลูก 1 TB เพิ่มเงิน 2,500 บาท (จ่ายครั้งเดียว)

เพิ่ม Ram เป็น 4 GB เพิ่มเงิน 1,500 บาท (จ่ายครั้งเดียว)

เพิ่ม Ram เป็น 8 GB เพิ่มเงิน 3,500 บาท (จ่ายครั้งเดียว)

เพิ่ม plesk 10 Domain เพิ่มเงิน 450 บาท /เดือน
เพิ่ม plesk 100 Domain เพิ่มเงิน 1,200 บาท /เดือน
เพิ่ม plesk ไม่จำกัด Domain เพิ่มเงิน 2,200 บาท /เดือน
เพิ่ม Parallels Plesk Panel Power Pack 800 บาท/เดือน

เพิ่มลิขสิทธิ์ Windows 2003/2008 Std. 1000บาท/เดือน
เพิ่มลิขสิทธิ์ Windows 2003/2008 Web 500บาท/เดือน

เพิ่ม สายตรง 100 MB เพิ่มเงิน 1,500 บาท/เดือน
เพิ่ม สายตรง 1 GB เพิ่มเงิน 3,500 บาท/เดือน (cs only)

เพิ่ม ip เพิ่มเงิน 200 บาท/เดือน

Free install os + cp ครั้งแรก
Free service 24 ชั่วโมง