option
เพิ่ม HDD เป็น 1 TB เพิ่มเงิน 1,000 บาท (จ่ายครั้งเดียว)
เพิ่ม HDD อีกลูก 500 GB เพิ่มเงิน 1,500 บาท (จ่ายครั้งเดียว)
เพิ่ม HDD อีกลูก 1 TB เพิ่มเงิน 2,500 บาท (จ่ายครั้งเดียว)
เพิ่ม Ram เป็น 4 GB เพิ่มเงิน 1,500 บาท (จ่ายครั้งเดียว)

เพิ่ม Ram เป็น 8 GB เพิ่มเงิน 3,500 บาท (จ่ายครั้งเดียว)

Setup ระบบ AD 10,000 บาท (จ่ายครั้งเดียว)
Setup ระบบ VPN 6,000 บาท (จ่ายครั้งเดียว)

Setup ระบบ แชร์ไฟล์ 4,000 บาท (จ่ายครั้งเดียว)

Free install os + cp ครั้งแรก
Free Business Day Onsite Service
Free ส่งและติดตั้ง